Aktualitātes

Cenu aptauja (Kombinētai tīklu apkalpes hidrodinamiskai mašīnai)

29.11.2017.

SIA “Preiļu saimnieks”, juridiskā adrese Liepu iela 2, Preiļi, reģistrācijas numurs 47703001720, Banka AS SEB Banka, konta nr. LV30UNLA0026000609608, tālrunis +371 65381152, e-pasta adrese psaimnieks@inbox.lv, mājaslapas adrese www.preilusaimnieks.lv, veic cenu aptauju kombinētai tīklu apkalpes hidrodinamiskās mašīnas iegādei

Cenu aptaujas priekšmets: Kombinēta tīklu apkalpes hidrodinamiskā mašīna, pamata pielietojums – saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu tīrīšana.

Paredzēts iepirkt 1 gab. lietotu kombinētu tīklu apkalpes hidrodinamisko mašīnu. Tehnikai pilnībā jāatbilst ekspluatācijai Latvijas apstākļos.

Iekārtu tehniskais stāvoklis – lietots.

Bāzes mašīnas tehniskais stāvoklis – lietots.

Tehniskā specifikācija

Nr. 

PRASĪBA

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

1.

VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1.1.               

Pretendentam jānorāda šasijas ražotājs un modelis

 

1.2.

Piegādes laiks: ne vairāk kā 30 dienas no līguma noslēgšanas

 

2.

Šasija:

 

2.1.

Tips: 2x4 ar aizmugurējā tilta diferenciāļa bloķēšanu

 

2.2.

Pilna masa: ne vairāk , kā 20 000kg

 

2.3.

Izlaiduma gads: ne vecāka par 2000.g.

 

2.4.

Noskrējiens: ne vairāk, kā 200 000km

 

2.5.

Automašīnas šasijai jāatbilst uzstādāmā aprīkojuma radītai slodzei

 

3.

Tvertne:

 

3.1.

Kombinētajam tilpumam jābūt ne mazākam kā 7 m³ ar proporcionālo dalījumu tīrajam ūdenim vismaz 3m³ un netīrajam ūdenim vismaz 4 m³ .

 

3.2.

Tvertnei jābūt izgatavotai no spiediena tvertņu cinkota tērauda ne mazāk kā 5,0 mm biezumā

 
 

Tvertnei jābūt aprīkotai vismaz ar sekojošo:

 

3.3.

Vakuumsūkņa dzesētāju

 

3.4.

Jāparedz iespēja uzpildīt tīrā ūdens nodalījumu no hidrantiem un atklātiem ūdens rezervuāriem

 

3.5.

Nogulšņu un ūdens nodalījumiem jābūt aprīkotiem ar izturīga materiāla vizuālājiem līmeņa indikatoriem

 

3.6.

Netīrā ūdens nodalījumam jābūt drošības vārstam pret pārplūdi un pārspiedienu.

 

4.

Augstspiediena sistēma:

 

4.1.

Augstspiediena sistēmai jābūt aprīkotai ar tiešo hidraulisko piedziņu

 

4.2.

Sistēmai jābūt aprīkotai vismaz ar sekojošo:

 

4.3.

Augstspiediena sūknis:

sūkņa darba spiediens min. 130 bar

 

sūkņa ražība min 50 l/min

 

4.4.

Ūdens spiediena drošības vārsts

 

4.5.

Sūkņa noliešanas vārsti

 

4.6.

Automašīnas aizmugurē jābūt uzstādītai augstspiediena skalošanas spolei. Uz spoles jābūt ne mazāk kā 50 m augstspiediena skalošanas kevlara šļūtenei.

 

4.7

Augstspiediena sūknim jāieslēdzas neizslēdzot automašīnas dzinēju

 

4.8.

Vēlama sūkņu sistēmas apsildes iekārta strādāšanai ziemā

 

5.

Vakuuma sistēma:

 

5.1.

Sistēmai jābūt aprīkotai ar eļļas dzesējamu rotora tipa vakuuma sūkni. Sūknim jābūt aprīkotam ar tiešo hidraulisko piedziņu bez siksnām vai papildus pārvadu elementiem.

Sūknis izlaides pusē aprīkojams ar gaisa attīrīšanas filtru un trokšņu slāpētāju

 

5.2.

Sistēmai jābūt aprīkotai ar sekojošo:

 

5.3.

Vakuuma sūknis:

sūkņa ražība ne mazāk kā 430m3/st

 

5.4.

Integrēto nerūsējošā tērauda pludiņa tipa drošības vārstu aizsardzībai pret ūdens nokļūšanu vakumsūknī (divpakāpju).

 

5.5.

Vakuumsūknim jāieslēdzas neizslēdzot automašīnas dzinēju

 

5.6.

Vakumšļūtene ne mazāka par 10m, D100 ar savienojumiem pie DN100mm noslēgaizbīdņa

 

6.

Hidrauliskā sistēma:

 

6.1.

Hidrauliskā sistēma piedzenama tieši no mašīnas ar tiešo hidraulisko piedziņu.

 

6.2.

Jābūt uzstadītam eļļas dzesētājam.

 

7.

GARANTIJAS

 

7.1.

Garantija uz iekārtu ne mazāk kā 3 mēneši

 

7.2.

Garantija uz šasiju ne mazāk, kā 3 mēneši

 

7.3.

Pasūtītāja norādītā personāla ievadapmācība iegādājamā objekta ekspluatācijā.

 

8.

NODOKĻI, Reģistrācija

 

8.1.

Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, pirmspārdošanas sagatavošana, pārreģistrācija. 

 
 

Kontaktpersona SIA”Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr.: 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus cenu aptaujai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi psaimnieks@inbox.lv vai pa pastu uz SIA “Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301 ar norādi - cenu aptauja “Kombinēta tīklu apkalpes hidrodinamiskā mašīna”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 15. decembris. 

Finanšu piedāvājums cenu aptaujai “Kombinēta tīklu apkalpes hidrodinamiskā mašīna" (DOC)

Sagatavoja:

SIA “Preiļu saimnieks”

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks              K. Určs


Aicina pieteikties māju energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmai

22.11.2017.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās. Daudzu gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies – fiziski nolietojušās konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī, ziemā mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās pārāk karsti. Iedzīvotājiem palielinās apsaimniekošanas izdevumi, maksa par apkuri, jāveido uzkrājumi avārijas remontiem.

Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem šogad Latvijā ir uzsākta jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma. Ar tās palīdzību iespējams renovēt māju, padarot to energoefektīvu. Turklāt līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas mājas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā apmaksās valsts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.

Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku un skaistāku dzīves vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās maksa par apkuri.

Programmu administrē AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", turpmāk tekstā “ALTUM”.

Programmas ietvaros iedzīvotāji ar pilnvarotās personas starpniecību savas mājas energoefektivitātes projektam var saņemt daudzpusīgu valsts atbalstu:

-  ALTUM bezmaksas konsultācijas par programmas iespējām un nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas un projekta dokumentu sagatavošanu;

ALTUM grantu jeb neatmaksājamu finansiālu atbalstu, kas sedz līdz 50% no projekta izmaksām (granta apjomu ietekmē plānotais energopatēriņš pēc projekta īstenošanas un izvēlētais aizdevējs – ALTUM vai cits finansētājs);

ALTUM aizdevumu gadījumos, ja energoefektivitātes projekta finansēšanai nav pieejams finansējums no komercbankas, kas piedalās energoefektivitātes valsts atbalsta programmas īstenošanā;

ALTUM garantiju komercbankas vai cita finansētāja aizdevumam. Garantija kalpos kā nodrošinājums finansētājam aizdevumam.

Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības.

Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu? 

Ar valsts atbalsta programmas palīdzību var veikt sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas renovāciju, karstā un aukstā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus.

Ar ko sākt? 

Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs lēmums par mājas renovāciju – lai sāktu rīkoties, ir nepieciešama piekrišana no divām trešdaļām mājas iedzīvotāju. Pieteikties programmai dzīvokļu īpašnieki var ar pilnvarotās personas starpniecību. Pilnvarotais pārstāvis iedzīvotāju vietā un iedzīvotāju vārdā arī sagatavos un saskaņos dokumentus, organizēs būvnieku izvēli un uzraudzību, kā arī slēgs līgumus. Tas var būt gan mājas esošais apsaimniekotājs, gan cita juridiska persona, kuru ir deleģējuši mājas iedzīvotāji.

Preiļu novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai programmas ietvaros pēc iespējas vairāk daudzdzīvokļu māju tiktu renovētas, uzlabojot to vizuālo, tehnisko stāvokli un energoefektivitāti. Pašvaldība jau iepriekšējos gados apmaksāja energoaudita izdevumus dzīvojamajām mājām. Arī šogad, tāpat kā iepriekš, pašvaldība sniegs atbalstu ēku siltināšanai, sedzot  energoaudita un ēku tehniskās apsekošanas izmaksas.

Savukārt konsultācijas ALTUM turpinās visā programmas darbības laikā, vienlaikus ALTUM slēdz sadarbības līgumus ar komercbankām par banku iesaistīšanos programmas īstenošanā.

Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu māju renovēšanai. Lai arī šī gada būvniecības sezona tuvojas noslēgumam, aicinām izmantot rudens un ziemas mēnešus konsultācijām, dokumentu sagatavošanai, renovācijas priekšdarbu veikšanai, piemēram, izvēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī varat uzsāk mājas renovēšanas darbus!

Papildu informācija par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu un kontakti: www.altum.lv.

Kontaktpersona Preiļu novada pašvaldībā par programmas realizāciju: SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Komunālās nodaļas Remontu un celtniecības daļas vadītājs Āris Elsts, e-pasts: aris.elsts@preili.lv, mob.t. 26162288. 


SIA “Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome organizē sanāksmi ar māju vecākajiem par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumiem

22.11.2017.

Sanāksmes norises laiks: 2017. gada 27. novembris, plkst. 17.15.

Sanāksmes vieta: Preiļu novada domes apspriežu zāle, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads

Darba kārtības jautājumi:

  1. Informācija par daudzīvokļu māju uzkrājumu apmēru.
  2. Daudzdzīvokļu māju uzturēšanas un apsaimniekošanas plāns 2018. gadam. Veicamie darbi un grafika saskaņošana.
  3. Daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas process un projekta pamatinformācijas izklāts.
  4. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanas jautājumi.

Kad izaicinājumu un darāmā ir daudz – jāstrādā kopā!

22.11.2017.

Preiļu novada domes organizētajā konkursā uz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes locekļa amatu tiku izraudzīta mana kandidatūra. Paralēli arī uzsāku darba attiecības SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Komunālās nodaļas Remontu un celtniecības daļā.

Uzskatu, ka iepriekšējā darba pieredze valsts pārvaldes jomā, kas ir saistīta ar pašvaldības darba organizēšanu, tai skaitā komunālo dienestu koordinēšanu, man palīdzēs pilnveidot uzņēmuma darbību, iekšējos procesus un uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem.

Darba prioritātes ir turpināt iesākto darbu, uzlabojot uzņēmuma konkurētspēju un piesaistot investīcijas. Tāpat ir jādomā par izmaiņām darbinieku atalgojumu sistēmā, ceļot viņu motivāciju strādāt profesionālāk un efektīvāk, tādejādi dodot iespēju arī nopelnīt vairāk.

Svarīgākais šajā jomā ir iegūt gan darbinieku, gan novada iedzīvotāju uzticības kredītu. Tas noteikti veidojas savstarpējā komunikācijas procesā, saskaņojot un plānojot darbus pie apsaimniekošanas un infrastruktūras attīstības jautājumiem.

Manuprāt, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana ir aktuāls jautājums lielākajai daļai Preiļu pilsētas iedzīvotāju, tādēļ ļoti svarīga ir dzīvojamo māju efektīva un kvalitatīva apsaimniekošana un pārvaldīšana.

Tuvākā gada, pusotra gada mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki elektroniskajā vidē varētu saņemt informāciju saistībā ar māju, kurā dzīvo, kā arī pāriet uz mājas grāmatām elektroniskajā vidē, kur varētu redzēt aktuālo informāciju par daudzdzīvokļu māju uzkrājumu apmēru, izdarītajiem un plānotajiem darbiem.

Ideāli būtu panākt mājas iedzīvotāju elektroniskās balsošanas ieviešanu, jo tas atvieglotu darbu gan mājas pārvaldniekam, gan iedzīvotājiem, kā arī mazinātos administratīvais slogs un ietaupītos laiks.

Uztrauc tas, ka nacionālie normatīvie akti un Eiropas Savienības direktīvas diktē un uzliek apsaimniekotajiem par pienākumu ieviest jaunas funkcijas un veikt vairākus uzlabojumus infrastruktūrā, kas prasa būt elastīgiem un ātri reaģēt uz izmaiņām tirgū un nozarē kopumā. Piemēram, viena no Eiropas Savienības direktīvam paredz, ka līdz 2020. gadam visām daudzdzīvokļu mājām ir jābūt aprīkotām ar dūmu detektoriem vai ugunsdrošības sistēmām. Lai izpildīto šo direktīvu nekavējoties jāsāk tehnisko projektu izstrāde, iepirkumu procedūra un plānveida būvdarbi.

Izaicinājumu un darāmā ir patiešām daudz. Lai mums visiem kopā izdodas!

Jautājumos par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, remontdarbu plānošanu un pasūtīšanu aicinu kontaktēties ar mani pa tālruni 26162288 vai rakstot uz e-pastu aris.elsts@preili.lv.

Āris Elsts,

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”

Valdes loceklis un remontu un celtniecības daļas vadītājs

 


Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās oktobra norēķinu periodā

22.11.2017.

Apkures sezona šogad sākās samērā agri – oktobra sākumā. Apkurei pirmā tika pieslēgta SIA “Preiļu slimnīca” – jau septembrī. 2. oktobrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, savukārt no 2. līdz 6. oktobrim pakāpeniski apkure tika pieslēgta arī pārējiem pilsētas namiem.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par siltumenerģijas maksu šā gada oktobra norēķinu periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs oktobrī bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Vidējā maksa oktobra apkures periodā

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa temperatūra oktobra apkures periodā (no 04.10.2017. līdz 25.10.2017. – 22 dienas) bija plus 6,81 grādi pēc Celsija.

Siltumapgādes daļas apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku un Pils ielas katlumājām, oktobra norēķinu periodā ir 0,571 EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā – 0,64 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas: Liepu ielas katlumāja – 0,530 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 0,872 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja – 0,601 EUR/m2 ar PVN.

AS «Latvijas gāze» prognozē, ka dabas gāzes cena novembrī un decembrī varētu nedaudz pieaugt, tātad arī siltumenerģijas tarifs būs nedaudz augstāks.

 

2016. gada oktobra apkures periods (04.10.2016.-25.10.2016.)

2017. gada oktobra apkures periods (04.10.2016.-25.10.2016.)

Oktobra periods par apkuri

22 dienas

22 dienas

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

Plus 3,13 grādi pēc Celsija

Plus 6,81 grādi pēc Celsija

Kopējais siltumenerģijas tarifs (ar PVN 12%)

60,64 EUR/MWh

60,74 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12%)

0,678 EUR/m2

0,571 EUR/m2

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās oktobra apkures periodā ar PVN:

Rēzeknes 36 – 0,114 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,32 EUR ar PVN),

Liepu 9 – 0,119 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 10,37 EUR ar PVN,

Rēzeknes 32 – 0,171 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,81 EUR ar PVN),

Liepu 24 – 0,159 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 6,79 EUR ar PVN),

Liepu iela 12 – 0,124 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 12.69 EUR ar PVN),

Liepu 21 – 0,253 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,40 EUR ar PVN),

Liepu 28 – 0,192 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 10,93 EUR ar PVN,

bet siera rūpnīcas mikrorajonā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 72 – 0,10 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 12,54 EUR ar PVN).  
JAUNUMU ARHĪVS