Mantiniekiem laicīgi jāpiesakās uz mantojumu

Atpakaļ

13.08.2013.

No 2013. gada 1 . jūlija Latvijas Republikas Civillikumā un Notariāta likumā ir veiktas izmaiņas, kas varētu ietekmēt Jūsu mantojuma lietu sakārtošanu, tāpēc sniedzam informāciju Jūsu zināšanai.

Tiesību iestāties mirušā mantisko attiecību kopībā sauc par mantojuma tiesību. Personu, kam pieder tāda tiesība, sauc par mantinieku. Mantojums atklājas ar mantojuma atstājēja nāvi vai ar viņa izsludināšanu par mirušu ar tiesas lēmumu.

Ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par mantojuma atklāšanos nav ieradušies pie zvērināta notāra, lai pieteiktos uz mantojumu vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad manta piekrīt valstij.

Ja mantojuma atstājēja kreditori vai legatāri prasa, lai mantot aicinātais izteic savu gribu par mantojuma pieņemšanu, tad viņam tā jāizteic zvērināta notāra noliktā uzaicinājuma termiņā; ja līdz šā termiņa notecējumam viņš mantojumu neatraida, tad atzīstams, ka viņš to pieņēmis.

Ja uzaicinājuma ierasties pie zvērināta notāra nav bijis, tad mantiniekam jāizsaka sava griba pieņemt mantojumu gada laikā, skaitot šo termiņu no mantojuma atklāšanās dienas, ja mantojums atrodas viņa faktiskā valdījumā, bet pretējā gadījumā – no ziņu saņemšanas laika par to, ka mantojums atklājies.

Saskaņā ar Notariāta likuma 293. pantu mantojuma atklāšanos zvērināts notārs izsludina pēc ieinteresēto personu lūguma vai pēc sava ieskata.

Pamatojoties uz Notariāta likuma 297. pantu, sludinājumā zvērināts notārs uzaicina pieteikties visus tos, kuriem kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz mantojumu. Uzaicinājuma termiņš, ja likumā nav noteikts citādi, nosakāms pēc zvērināta notāra ieskatiem. Tas nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no uzaicinājuma publicēšanas dienas.

Ja mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies, mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu un saskaņā ar Civillikuma 416. pantu piekrīt valstij.

Tāpēc aicinām mantiniekus likumā noteiktā termiņā pieteikties pie zvērināta notāra uz atstāto mantojumu, pretējā gadījumā manta var pāriet valsts īpašumā.

Irēna Rancāne, SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs