Iespējams vienoties par parādu atmaksu

Atpakaļ

19.08.2013.

Kopējais klientu parāds sabiedrībai „Preiļu saimnieks” par komunālajiem pakalpojumiem nav konstants un mainās katru dienu, jo vasarā, no jūnija līdz augustam, mūsu pilsētā iedzīvotāji iespēju robežās cenšas uzkrātos parādus nomaksāt. Tomēr parādi ietekmē SIA „Preiļu saimnieks” attīstību: ja iedzīvotāji ar savu komunālo pakalpojumu sniedzēju nenorēķinās pilnībā, tad mums ar saviem līgumpartneriem (par dabasgāzi, elektroenerģiju u.c.) ir jānorēķinās simtprocentīgi.

Katram savas prioritātes

Lielai daļai parādnieku ienākumi ir nelieli un tāpēc patiešām viņi nespēj samaksāt. Taču atrodas arī tādi, kuru rīcībā ir līdzekļi citiem tēriņiem, bet tajā pašā laikā ir nenosegti komunālie rēķini. Šeit vairs nav runa par līdzekļu trūkumu, bet gan attieksmi un personīgo prioritāšu izvēli.

Reti kurš ir bez sava mobilā telefona, televīzijas un interneta. Tātad, ir pakalpojumi, par kuriem cilvēki mēdz maksāt arī tad, ja ienākumi ir nelieli un it kā nav naudas maksai par komunālajiem pakalpojumiem, ko nodrošina pašvaldības uzņēmums.

Dzīvokļa īpašnieks neatbild par citu parādiem

Uzskats, ka „maksātāji maksā arī par nemaksātājiem” ir nepamatots. Dzīvokļu īpašnieku starpā nepastāv solidāra atbildība – katrs dzīvokļa īpašnieks atbild par tām saistībām, ko pats uzņēmies.

Spēkā esošie tiesiskie akti nosaka, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, par apkuri, auksto ūdeni, kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu), pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus. Taču dzīvokļa īpašnieks neatbild par cita dzīvokļa īpašnieka parādiem.

Dzīvokļa īpašnieka veidotos uzkrājumus, piemēram, mājas remontam, pārvaldnieks nedrīkst izmantot cita dzīvokļa īpašnieka parāda segšanai vai kādu citu neizpildītu saistību izpildei. Vienīgais izņēmums, ja paši dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nolemj mājas remontam uzkrāto naudu izmantot citu dzīvokļu īpašnieku parādu segšanai.

Par parādu atmaksu iespējams vienoties

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja dzīvokļa īpašnieks nav veicis maksājumus trīs mēnešu pēc kārtas, tad pārvaldniekam ir jāraksta rakstisks brīdinājums. Ja pusgada laikā parādnieks nav kārtojis saistības pēc sastādītā grafika, tad tiesā jāiesniedz prasība par parāda un līgumsoda piedziņu.

SIA „Preiļu saimnieks” klientiem, kuri nav spējuši laicīgi norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem, ir iespēja sastādīt parāda atmaksas grafiku, kura pildīšanas laikā netiek aprēķināts līgumsods. Tas dod iespēju parādu jautājumu risināt bez tiesas starpniecības. Būtiski saprast, ka noslēgtā vienošanās arī jāpilda.

Ja ir radušās grūtības maksājumu kārtošanā, ir jāmeklē risinājumi. Katra situācija tiek izvērtēta atsevišķi un tiek meklēti piemērotākie risinājumi. SIA „Preiļu saimnieks” vienmēr ir pretimnākoša, ja vien pats klients to vēlas. Ne pret vienu, kas noslēdzis vienošanos par parāda segšanu un izpilda to pilnībā netiek celta prasība tiesā par parāda un līgumsoda piedziņu. Tādēļ visus, kuriem radušās grūtības savlaicīgi nomaksāt komunālos rēķinus, aicinām vērsties SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā. Nekādā gadījumā parādu nevajadzētu atstāt bez ievērības.

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar jurista palīgu SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā Irēnu Rancāni pa tel. 28300799 vai savus jautājumus sūtīt uz e-pastu: namu.parvalde@preili.lv.

Lai izvairītos no situācijas, ka apkures sezonā veidojas parādi, daļa iedzīvotāju izmanto iespēju maksāt avansā vasaras mēnešos, kad izdevumi par mājokli ir mazāki. SIA „Preiļu saimnieks” pateicas un augstu vērtē sadarbību ar tiem klientiem, kuri, neraugoties uz pietiekami sarežģīto ekonomisko situāciju, laicīgi veic maksājumus un dzēš parādus atbilstoši noslēgtajiem atmaksas grafikiem.