Preiļos realizēts vērienīgs ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts

Atpakaļ

29.11.2013.

 

 

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks”, Preiļu novada do mi, būvdarbu veicēju p/a „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, pēc nepilnu divu gadu intensīva darba ir noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta”.
Projekta līgums tika parakstīts 2012. gada 7. maijā, un projekta realizācija ilga līdz šī gada 29.  novembrim. Kopumā izbūvēti un rekonstruēti 15,1 km maģistrālā ūdensvada tīklu, 11,7 km kanalizācijas tīklu un 1,1 km kanalizācijas spiedvada. Projekta ietvaros individuālo pieslēgumu ierīkošanai līdz ielu sarkanajai līnijai vai privātīpašuma robežai izbūvēti 337 pievadi ūdensvadam un 323 pievadi kanalizācijas tīklam. Izbūvētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošinās kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanu līdz centrālajām attīrīšanas iekārtām Robežu ielā.
Pēc projekta realizācijas samazināsies ūdens zudumi un tiks novērsta gruntsūdeņu ieplūde kana lizācijas sistēmā un notekūdeņu noplūde gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem, tādējādi veicinot arī apkārtējās vides saudzēšanu. Tagad centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami 95% pilsētas iedzīvotāju.
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju iepirkuma rezultātā veica personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija” un „Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Sistēmeksperts”. SIA „Preiļu saimnieks” ir apmierināta ar būvuzņēmēju veikumu, jo līgumā paredzētie darbi izpildīti kvalitatīvi, iekļaujoties laika grafikā un paredzētie būvdarbi pārdomāti organizēti.
Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls (ar PVN), no tām attiecināmās izmaksas 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.     

____________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!