Turpinās privātmāju pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Atpakaļ

11.08.2014.

Turpinās individuālo māju un juridisku personu pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, kas tika izbūvēta Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta» ietvaros.
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2011/12 «Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā» nosaka: ja ielas sarkano līniju robežās atrodas pakalpojumu sniedzēja (SIA «Preiļu saimnieks») valdījumā esošs kanalizācijas tīkls, tam jāpievieno esošie objekti, kuros ir ūdensapgādes sistēmas un kuru vietējā kanalizācijas sistēma neatbilst tehniskajām prasībām un rada ekoloģisku kaitējumu apkārtējai videi.
SIA «Preiļu saimnieks» veic gan jaunizbūvēto, gan jau esošo pieslēgumu apsekošanu un revīziju. Vēlamies atgādināt, ka visas formalitātes ir jānokārto korekti, pretējā gadījumā patvaļīga pievienošanās inženiertīkliem ir administratīvi sodāma darbība.
Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas pieslēgt savus objektus (ēkas) pilsētas maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, pirms pieslēguma būvdarbu uzsākšanas pakalpojumu sniedzējam SIA «Preiļu saimnieks», Liepu ielā 2, jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu tehniskos noteikumus.
Lai pakalpojumu varētu sākt lietot, pēc ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļā obligāti jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.