Paziņojums par SIA "Preiļu saimnieks" ūdenssaimniecības tarifu projektu Preiļos, Aizkalnes ciemā, Līču ciemā, Preiļu novadā

Atpakaļ

20.08.2014.

SIA "Preiļu saimnieks", reģ. Nr. LV47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-
5301, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu Preiļos,
Aizkalnes ciemā, Līču ciemā, Preiļu novadā (iesniegšanas datums 08.08.2014.), kas ir aprēķināts saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr. 1/8
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids
Spēkā esošais tarifs EUR (bez PVN)

Iesniegtais tarifu projekts (EUR bez PVN )

Tarifa izmaiņas (%)
 Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,70 0,89 27%
 Kanalizācijas pakalpojumu tarifs
 0,83 1,15 39%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2014. gada 1. septembra. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar
ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma palielināšanos un izmaksu pieaugumu.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un
ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu, lietotājs var SIA "Preiļu saimnieks" telpās Liepu ielā 2,
Preiļos, Preiļu novadā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00., iepriekš sazinoties ar galveno grāmatvedi
Jevgeņiju Kuzņecovu, tālrunis 65381152, fakss: 65381152, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Preiļu
saimnieks", reģ. Nr. LV47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, e-pasts:
psaimnieks@inbox.lv, tālrunis 65381152, fakss 65381152, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī
paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.