Parka labiekārtošana tā ilgtspējīgai attīstībai

Atpakaļ

20.03.2015.

SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa intensīvi strādā Preiļu parkā iepretī Brāļu kapiem un gar A. Paulāna ielu.
Katra koka stāvoklis tiek rūpīgi izsvērts, pirms pieņemt lēmumu par koka nozāģēšanu, akcentē Zenta Igolniece, SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāja. A. Paulāna ielas malā iepretim dzīvojamām mājām augošas parastās kļavas ir trupes bojātas un apdraud dzīvojamo ēku un ceļu satiksmes drošību. Tiek izzāģēti slimības bojātie un nokaltušie parastie oši, kuri aug parka gājēju taku tiešā tuvumā, apdraudot cilvēku drošību.
Preiļu parks ir valsts aizsargājamais valsts nozīmes kultūras piemineklis, un koku izciršana notiek, ievērojot parka apsaimniekošanas darbu rekomendācijas, ņemot vērā Preiļu pils un parka rekonstrukcijas projekta (2005) autores arhitektes Ilzes Māras Janelis atzinumu par Preiļu parka pašreizējo stāvokli un kopšanu.
  Koku izzāģēšana saskaņota ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālo nodaļu, kas neiebilst pret bojāto, nokaltušo, vēja lauzto, cilvēku drošību un dzīvību apdraudošos, pašizsējas koku nozāģēšanu Preiļu parka teritorijā. Tāpat atzinumu koku ciršanai ir sniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde.
Koku izzāģēšana tiek veikta, ievērojot parka estētiskās vērtības, parka ainavas kvalitātes saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.