Apstiprina SIA „Preiļu saimnieks” 2014. gada pārskatu

Atpakaļ

30.03.2015.

Šāgada 26. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma zināšanai SIA „Preiļu saimnieks” 2014. gada pārskatu. Pārskats ir sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, zvērināts revidents ir to izvērtējis un sniedzis pozitīvu atzinumu. SIA „Preiļu saimnieks” valde ir izskatījusi gada pārskatu un ierosinājusi dažādus priekšlikumus atsevišķu struktūrvienību darba organizācijas uzlabošanai, lai 2015. gadā uzlabotu rezultātus.
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks skaidro: “Izanalizējot visu sabiedrības struktūrvienību paveikto 2014. gadā, kopumā rezultāti ir iepriekšējā gada līmenī, neraugoties uz to, ka gada bilance ir negatīva (mīnus 280 000 eiro). Tas skaidrojams ar to, ka 2013. gads bija noslēdzies ar peļņu, un tajā bija iekļauta arī tā finanšu līdzekļu daļa, kas ir mājām uzkrājumos, kurus dzīvokļu īpašnieki nav lēmuši izmantot dažādiem savas mājas rekonstrukcijas darbiem. Savukārt šajā bilancē šī summa, kas ir 337 591,90 eiro, ir uzskaitīta atsevišķi kā saņemta, bet vēl neapgūta nauda.
Pēdējos gados ir realizēti četri lieli projekti ūdenssaimniecības tehniskā stāvokļa uzlabošanai, iegādātas un uzstādītas jaunas, modernas iekārtas, kas prasa salīdzinoši dārgu to apkalpošanu. Liels ir arī mašīnu un iekārtu ikgadējais nolietojums, tāpēc līdzekļu uzkrāšana to atjaunošanai sadārdzina mūsu pakalpojumu izmaksas, kuras ne vienmēr adekvāti iespējams atspoguļot tarifos, jo to izvērtēšana un akceptēšana ir ilga, un tehnikas, nodokļu un cenu politikas attīstība apsteidz izvērtēšanu un tarifa ieviešanas laiku.
Izvērtējot gada pārskatu, būtu jāvērš uzmanība uz to, ka mūsu pārraudzībā esošais objekts – pilsētas tualete – nes mums zaudējumus. Nav apstrīdams jautājums par tās lietderību, bet šādu objektu pilsēta var uzturēt, tikai to dotējot, kas katru gadu ticis uzsvērts, bet pozitīvs lēmums nav pieņemts, tāpēc mums kā pašvaldības uzņēmumam ik gadus tas ir kā prognozēts zaudējumus nesošs objekts.”

Siltumapgādes daļai, Atkritumu apsaimniekošanas daļai un viesnīcai aizvadītajā gadā bija pozitīvi finanšu rādītāji. Šobrīd tiek strādāts pie SIA „Preiļu saimnieks” viesnīcas, kas atrodas Talsu ielā 2a, konkurētspējas uzlabošanas, tiek iepirkts jauns inventārs un turpinās tūristu grupu uzņemšana. Savukārt siltumapgādes nozarei pozitīvi finanšu rādītāji ir pateicoties SIA „Preiļu saimnieks” valdījumā esošajai koģenerācijas stacijai, kas strādāja bez lieliem remontiem, bet, ja salīdzina saražotās siltumenerģijas daudzumu, tad 2014. gadā tas bija pusi mazāks nekā iepriekš, jo SIA „Preiļu saimnieks” siltumenerģiju iepērk: “Nav jābūt lielam speciālistam, lai saprastu, ka, pazaudējot ražošanu, kas ir mūsu sabiedrības stūrakmens, sarūk arī peļņa, kura tika plānota iegūt, ilgus gadus šajā nozarē investējot ļoti lielus līdzekļus,” pasvītro Jānis Mūrnieks.
Finanšu rādītāji ar mīnus zīmi ir Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa, Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļai, namu pārvaldei un apbedīšanas birojam. Faktiski visu pagājušo gadu tika strādāts pēc vecā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa (jaunais stājās spēkā no novembra). Vēsturiski Preiļos centrālā ūdensapgādes sistēma veidojusies tā, ka daļa infiltrāta jeb nokrišņu ūdens nonāk attīrīšanas iekārtās, un tā attīrīšana netiek apmaksāta. Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas rādītāji skaidrojami ar to, ka pie tiem pašiem resursiem audzis darbu apjoms – realizējot dažādus projektus, izveidoti jauni objekti, pilsēta aug un attīstās. “Domei, pieņemot nākamo gadu budžetus, tas būtu jāņem vērā,” akcentē Jānis Mūrnieks. Apbedīšanas birojs strādā ar zaudējumiem, un SIA „Preiļu saimnieks” valdē ir skatīts jautājums par atsevišķu pakalpojumu cenas celšanu, bet līdz šim nekas nav mainīts, ņemot vērā klientu maksātspēju, lai šis pakalpojums būtu pieejams novada iedzīvotājiem.  
Jānis Mūrnieks ieskicē nākotnes ieceres, kā uzlabot sabiedrības darbu: “Kopā ar domes speciālistiem būtu jāķeras pie projektēšanas darbiem mikrorajonu labiekārtošanai, tai skaitā inženiertīklu atjaunošanai, kuri ir ļoti veci. Esmu jau vairākkārt akcentējis, ka mēs dzīvojam gandrīz kā uz pulvera mucas, ja iekškvartālu tīkli sabrūk pavisam, var rasties lielas problēmas. Turpinām intensīvi strādāt ar šķirotajiem atkritumiem, kas ir 9 % no kopējā daudzuma. Mēs šķirotos presētos atkritumus pārdodam lētāk nekā gribētos, tādēļ vajadzētu iegādāties iekārtu, kas smalcina polietilēna plēvi. Būtu jāiegādājas arī plastmasas pudeļu smalcinātājs. Droši vien strādāsim pie darbinieku identifikācijas karšu ieviešanas, lai varētu uzskaitīt katra darbinieka darba laiku, noslodzi un tiešie darbu vadītāji varētu efektīvāk koordinēt darbus.
Par jau sasniegtajiem rezultātiem ir jāpateicas visiem mūsu darbiniekiem, visu līmeņu darbu vadītājiem un sadarbības partneriem, klientiem, kuri mūs saprot un atbalsta, jo mūsu darba rezultāti vienmēr būs atkarīgi no katra individuālā devuma.”

SIA „Preiļu saimnieks” turpina strādāt Preiļu novada iedzīvotāju labā, lai nodrošinātu stabilus, nākotnē vērstus un drošus