Preiļu privātmājas turpina pieslēgumu izbūvi pilsētas komunikāciju tīkliem

Atpakaļ

24.04.2015.

 

Individuālās mājas un juridiskās personas turpina pieslēgumu izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, kas tika izbūvēta, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta”.
Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas pieslēgt savus objektus (ēkas) pilsētas maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, pirms pieslēguma būvdarbu uzsākšanas pakalpojumu sniedzējam SIA «Preiļu saimnieks», Liepu ielā 2, jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu tehniskos noteikumus.
Lai pakalpojumu varētu sākt lietot, pēc ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļā obligāti jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2011/12 «Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā» nosaka: ja ielas sarkano līniju robežās atrodas pakalpojumu sniedzēja (SIA «Preiļu saimnieks») valdījumā esošs kanalizācijas tīkls, tam jāpievieno esošie objekti, kuros ir ūdensapgādes sistēmas un kuru vietējā kanalizācijas sistēma neatbilst tehniskajām prasībām un rada ekoloģisku kaitējumu apkārtējai videi.

Preiļu ielu saraksts, kurās projekta ietvaros izbūvēti jauni ūdensapgādes un/vai kanalizācijas inženiertīkli ar pievadiem un izvadiem nekustamo īpašumu pieslēgšanai:
*Brīvības iela (no Krāslavas līdz Rīgas ielai);
* Kurzemes iela;
* Nākotnes iela;
* Ludzas iela;
* Atpūtas iela;
* Latgales iela;
* Līvānu iela;
* Skolas iela;
* Varakļānu iela;
* Jelgavas iela;
* Sporta iela;
* Dārza iela;
* Aglonas iela;
* A. Paulāna iela;
* Zaļā iela;
* Pļaviņu iela;
* Bauskas iela;
* Vidzemes iela;
* Bērzu iela;
* Kalna iela;
* Ziedu iela;
* Raiņa bulvāris;
* Saltupes iela;
* A. Upīša iela;
* Rīgas iela.

 

----------------------------
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!