Nekustamā īpašuma Jaunajā ielā 1-11, Preiļos elektroniskā izsole

Atpakaļ

23.02.2018.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Jaunā iela 1-11, Preiļi, kopplatībā 36,5 m2, ar kadastra Nr.7601 900 1895, un kopīpašuma 365/26518 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 76010031507005).

Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4330 11.

Īpašuma izsoles sākumcena 2300,00 EUR.

Izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums ir 2018. gada 22. februārī plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2018. gada 26. martā pulksten 13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 14. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 230,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālruni 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi