Nekustamā īpašuma Aglonas ielā 8-2, Preiļos elektroniskā izsole

Atpakaļ

08.05.2018.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam – dzīvoklis kopplatībā 43,9 m2, kadastra Nr. 7601 900 0711, un kopīpašuma 439/3119 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010040212001), kopīpašuma 439/3119 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010040212007), kopīpašuma 439/3119 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 760110040212), kas reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4437 2.

Īpašuma izsoles sākumcena 1800,00 EUR.

Izsoles solis – 100,00 EUR. 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole sākuma datums ir 2018. gada 8. maijs plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums – 2018. gada 7. jūnijs plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 28. maijam, izmantojot elektronisko vietni (https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi), jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt tās dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Papildu informācija par izsoli pieejama pie Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas, Raiņa bulvāris 3-1. kab., Preiļi, LV-5301, tālr. 29183199, fakss 65322515, e-pasts zanna.osipova@lzti.lv.