Veikta daudzdzīvokļu māju apsekošana Preiļos

Atpakaļ

30.10.2018.

Šajā vasarā un rudens sākumā SIA “Preiļu saimnieks” komisija apsekoja uzņēmuma apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Preiļos. Novērtēts tika māju kopējais stāvoklis – mājai piesaistītais zemesgabals, tā labiekārtojums, mājas daļas un konstruktīvie elementi – sienas, kāpņutelpu stāvoklis, pamati un apmales, ieejas nojumes, lietusūdens noteksistēma, jumts –, kā arī iekšējie inženiertīkli un iekārtas.

Balstoties uz šiem apsekojumiem, par katru māju ir sastādīts vizuālās apsekošanas akts, ar ko māju vecākie, pilnvarotās personas un dzīvokļu īpašnieki ir aicināti iepazīties. Dokumentus var saņemt, iesniedzot iesniegumu klātienē Liepu ielā 2 vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz psaimnieks@preili.lv. Apsekošanas akti pieejami arī elektroniski pdf formātā.

Kopējais māju stāvoklis ir apmierinošs

Vairums Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ir uzbūvētas padomju gados, un lielākā daļa kalpo jau vairāk nekā 30, dažas pat 60 gadus. Pat jaunākajām mājām nu jau ir vairāk nekā 25 gadi. Dzīvokļu īpašniekiem jārēķinās, ka līdzīgi kā jebkuras privātmājas saimnieks regulāri veic ieguldījumus gan teritorijas uzturēšanā, gan dažādos remontdarbos, tāpat arī dzīvokļu īpašniekiem ir jāiegulda kopīgie līdzekļi, lai to māja būtu sakārtota un ērta dzīvošanai vēl daudzus gadus. Nepietiek skaisti izremontēt savu dzīvokli, bet nelikties ne zinis par veco šīfera jumtu, vai uzstādīt modernas izlietnes, bet aizmirst par kanalizācijas stāvvadu stāvokli mājā.

Māju apsekošana ne tikai ļāva konstatēt nākotnē darāmos darbus, bet arī novērtēt līdz šim pēdējo 10 gadu laikā paveikto, kas nav maz – vairumam māju ir nomainītas ārdurvis, atjaunots kāpņutelpu krāsojums, remontēti ventilācijas skursteņi, kāpņutelpās uzstādīts apgaismojums ar kustību sensoriem un nomainīti vecie logi uz PVC konstrukciju, kā arī veikti citi lielāki vai mazāki darbi. Var redzēt, ka arī paši iedzīvotāji ir veikuši ieguldījumus savos dzīvokļos – aptuveni 70% logu dzīvokļos ir nomainīti uz jauniem, tādējādi ne tikai parūpējoties par omulīgumu savās istabās, bet arī samazinot kopējo mājas siltuma patēriņu.

Protams, lielākajā daļā māju daudzas lietas vēl jāizdara, taču nevar atstāt nepamanītu arī jau padarīto.  

Pamatā veiksmīga sadarbība ar mājas iedzīvotājiem

Apstiprinājās jau iepriekš novērotais, ka tieši veiksmīga sadarbība ar mājas vecāko vai iedzīvotāju pārstāvi ir pamatā labajiem piemēriem, kad mājā vairums nepieciešamo darbu jau ir izdarīts un uzkrājums tiek veidots nākotnē gaidāmajām vajadzībām.

Kā pozitīvus piemērus var minēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Celtnieku ielā 10, Liepu – 30, Jaunajā – 1. Savukārt visvairāk darāmo darbu iekrājies mājām, kurās nav bijis mājas vecākā vai cilvēka, kas uzņemtos iniciatīvu šajos jautājumos. Jo tieši dzīvokļu īpašnieku kopība vienojas un nolemj, vai un kādi darbi mājā ir veicami.

Svarīgākie darbi – jumta un komunikāciju nomaiņa

Ne visas mājas pa šiem gadiem ir piedzīvojušas būtiskus remontdarbus. Kā norāda SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, darbi jāsāk būtu no augšas – ar jumta nomaiņu, tālāk domājot par ūdens un kanalizācijas tīkliem, īpaši tām mājām, kas jau ir vecākas par 50 gadiem, piemēram, N. Rancāna ielas dzīvojamā masīvā.

Taču jebkurā gadījumā Preiļu iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, ka to mājas savu laiku jau nokalpojušas un bez kapitālieguldījumiem ies bojā, kā tas reizēm mēdz izskanēt masu medijos, runājot par padomju laikā būvētajām daudzdzīvokļu ēkām. Apsekošana apstiprināja, ka Preiļos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir ekspluatācijā drošas un kalpos vēl daudzus gadus, taču jārēķinās, ka to uzturēšanā dzīvokļu īpašniekiem nāksies arī turpmāk ieguldīt lielākus vai mazākus līdzekļus, jo visi mēs vēlamies dzīvot sakārtotā un labā vidē.

Par veicamajiem darbiem lemj paši iedzīvotāji

Apsekošanas aktos katrai mājai ir norādīti ieteicamie darbi – gan tādi, kas prasa lielākus ieguldījumus, piemēram, jumta maiņa, gan mazāki – tekņu un noteku remonts, logu nomaiņa kāpņutelpās, ventilācijas skursteņu pārmūrēšana u.tml. Jebkurā gadījumā aktā minēti tikai ieteicamie darbi, dzīvokļu īpašnieki būs tie, kas kopīgi izlems, kādi tieši remontdarbi jāveic nākamajā 2019. gadā.

Ja dzīvokļu īpašnieki uzskatīs, ka komisija kaut ko būtisku nav pamanījusi, SIA “Preiļu saimnieks” uzklausīs arī mājas vecāko vai pilnvaroto personu priekšlikumus.

Jebkurā gadījumā remontdarbi tiks veikti apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros vai, vienojoties ar iedzīvotājiem, paaugstinot apsaimniekošanas maksu. Līdzšinējā prakse ir tāda, ka apsaimniekošanas maksa tiek paaugstināta tikai pēc apstiprināto darbu pabeigšanas.