Aicinām privātmāju saimniekus veikt īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai!

Atpakaļ

23.11.2018.

Pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” aktivitāšu īstenošanai, visiem privātmāju iedzīvotājiem Preiļos ir iespēja izbūvēt pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Diemžēl dažviet pagalmos vēl joprojām ir tualetes bez hermētiskā izbūvējuma un dzeramā ūdens akas, kas ir tikai dažus metrus dziļas un kuru ūdens tiek lietots uzturā, lai gan tā kvalitāte nav labvēlīga cilvēku veselībai.

Lai motivētu Preiļu novada māju īpašniekus pieslēgt savus īpašumus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, iedzīvotājiem ir pieejams Preiļu novada domes līdzfinansējums. Saistošie noteikumi Nr. 2017/07 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma” paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem līdzfinansējumu 20,00 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu pieslēgumu.

Ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošanu, ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes un Līču ciemos veic SIA “Preiļu saimnieks”, tāpēc, lai izbūvētu pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīkliem un pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam, ar aizpildītu iesnieguma veidlapu tehnisko noteikumu saņemšanai jāvēršas SIA “Preiļu saimnieks”. Par pieslēguma ierīkošanu Pelēču ciemā un Priekuļu ciemā jāvēršas attiecīgajās pagastu pārvaldēs.

Pieslēgumu izbūves darbus piedāvā veikt arī SIA “Preiļu saimnieks”, kam ir nepieciešamā kvalifikācija un sertifikāts atbilstošā pakalpojuma sniegšanai. Arī ja izbūves darbus veic cits pakalpojuma sniedzējs, iedzīvotājiem ir iespēja izmantot SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas speciālistu bezmaksas konsultācijas par pieslēgumu ierīkošanu līdz konkrētai mājsaimniecībai.

Pēc izbūves darbu izpildīšanas, pieņemšanas akta parakstīšanas un līguma noslēgšanas fiziska vai juridiska persona kļūst par SIA „Preiļu saimnieks” klientu. Pēc pievadu izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas, mājas vai dzīvokļa īpašniekam vai juridiskai personai ar SIA „Preiļu saimnieks” jānoslēdz līgums par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu. Patvaļīga pievienošanās ūdens vai kanalizācijas centralizētajiem inženiertīkliem ir administratīvi sodāma darbība.

SIA “Preiļu saimnieks” apkopotā informācija liecina, ka 2018. gada laikā līdz novembra beigām 31 mājsaimniecības īpašnieks izveidojis pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai un noslēdzis līgumu ar SIA “Preiļu saimnieks”. Vairumā gadījumu darbi veikti, pateicoties saņemtajam Preiļu novada domes līdzfinansējumam.

 

 

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!