Pievienošanās komunikācijām

Lai izbūvētu pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīkliem, klientam personīgi jāierodas SIA „Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2, Preiļos, un jāaizpilda iesnieguma veidlapa, lai saņemtu tehniskos noteikumus. Aizpildot iesniegumu jāuzrāda šādi dokumenti: īpašuma apliecinošs dokuments (zemesgrāmata), īpašuma robežu plāns un personu apliecinošs dokuments vai uzņēmuma reģistrācijas apliecība.

Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus, tādēļ pieslēgums jāierīko divu gadu laikā pēc to saņemšanas.

Pēc izbūves darbu izpildīšanas, pieņemšanas akta parakstīšanas un līguma noslēgšanas fiziska vai juridiska persona kļūst par SIA „Preiļu saimnieks” klientu.

Pēc pievadu izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas, mājas vai dzīvokļa īpašniekam vai juridiskai personai ar SIA „Preiļu saimnieks” jānoslēdz līgums par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu.

Patvaļīga pievienošanās ūdens vai kanalizācijas centralizētajiem inženiertīkliem ir administratīvi sodāma darbība.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma (spēkā no 01.01.2016.) pārejas noteikumi nosaka, ka gadījumā, ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šī likuma spēkā stāšanās dienas – tas ir – ne vēlāk kā līdz 01.01.2020.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/07 "Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma" (PDF)

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/04 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā" (PDF)

Iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai (DOC , PDF )