Logo
+371 65381152
psaimnieks@preili.lv
Ieeja WEBNams

SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa
Preiļos, Jaunā iela 2
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00–12.00, 13.00–17.00
Tel. 26597005 (iesniegumus pieņem SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu ielā 2)

SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa
-          nodrošina dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi patērētājiem;
-          veic notekūdeņu novadīšanu un bioloģisko attīrīšanu;
-          veic pilsētas maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un apkalpošanu;
-          izstrādā tehniskos noteikumus pieslēgumu ierīkošanai centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai;
-          sniedz asenizācijas pakalpojumus.SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa apkalpo pilsētas maģistrālos ūdens un kanalizācijas tīklus līdz to ievadam konkrētā ēkā, veicot to iekārtu un cauruļvadu apkalpošanu un remontu. Ēkas iekšējās infrastruktūras tīklus apkalpo SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienests.

Preiļos darbojas trīs centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantoti vienīgi pazemes ūdeņi, iegūtais ūdens pirms padošanas patērētājiem tiek attīrīts atdzelžošanas stacijās. Centralizētā ūdensapgāde tiek vadīta ar datorizētas tālvadības sistēmas palīdzību. Centralizētās ūdens apgādes lietotāji par patērēto ūdeni norēķinās pēc ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem.

Dzeramā ūdens ieguvi Preiļu pilsētā nodrošina seši artēziskie urbumi (neskaitot siera rūpnīcas mikrorajonu), un darbojas viena dzeramā ūdens sagatavošanas stacija Rēzeknes ielā. Iepriekšējos gados, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, realizēti nozīmīgi un apjomīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekti – modernizēta ūdensgūtne Rēzeknes ielā un centrālās ūdens attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņi pēc attīrīšanas tiek novadīti Preiļupē, un notekūdeņu kvalitāte visos gadījumos atbilst normatīvu prasībām.

Iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes Preiļu pilsētā, Līčos un Aizkalnē tiek veiktas četras reizes gadā. Analīžu rezultāti apstiprina, ka tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

2013. gada rudenī pilsētā noslēdzās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” aktivitāšu īstenošana. Rezultātā Preiļu pilsētas iedzīvotājiem tiek nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un ir iespēja izveidot pieslēgumu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas inženiertīkliem.

SIA „Preiļu saimnieks” realizētie ūdenssaimniecības attīstības projekti ir veiksmīgs Eiropas Savienības struktūrfondu apguves piemērs Latgales reģionā.

Uz augšu