Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

Par deklarēto personu skaitu dzīvoklī jāinformē mājas pārvaldnieks

18.05.2023.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aktualizē jautājumu par dzīvokļu īpašnieku atbildību un pienākumiem arī jautājumos, kas saistās ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību maiņu un attiecīgām darbībām saskaņā ar dzīvokļu īpašnieka noslēgtu apsaimniekošanas līgumu ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kā komunālo pakalpojumu sniedzēju.

Saskaņā ar Dzīvokļa likuma 8.pantu, dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu, un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. Savukārt, Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta trešā daļa paredz to, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums nekavējoties rakstveidā paziņot dzīvojamās mājas pārvaldniekam par dzīvokļa īpašnieka maiņu, ja tāda ir notikusi. Līdz ar to, jaunajam dzīvokļa īpašniekam ir pienākums, ņemot līdzi zemesgrāmatas apliecību, griezties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas daļā Liepu ielā 2, Preiļos, pie juristes, lai noslēgtu līgumu par atsevišķam dzīvokļa īpašumam piederošās kopīpašumā esošās domājamās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Lai varētu sagatavot korektus apsaimniekošanas rēķinus dzīvoklim, nepieciešami korekti dati, konkrēti – deklarēto personu skaits adresē. Tiklīdz tiek veiktas izmaiņas, dzīvokļa īpašnieka pienākums, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieka noslēgtu apsaimniekošanas līgumu ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, piecu kalendāro dienu laikā, ir rakstveidā paziņot mājas pārvaldniekam par dzīvoklī iemitinātām (deklarētām) personām, kā arī paziņot par jebkurām izmaiņām deklarēto personu sarakstā. Jāatzīmē, ka daudzdzīvokļu mājās atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek aprēķināta par katru dzīvoklī deklarēto personu, sastādot 2.64 EUR (ar PVN) mēnesī.

Jānorāda, ka arī Preiļu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu (īres dzīvokļi, sociālie dzīvokļi) īrnieku pienākums ir triju dienu laikā pēc īrnieka un viņa ģimenes locekļu vai citu personu iemitināšanas īrētajā dzīvojamā telpā, paziņot izīrētājam, norādot šo personu vārdus, uzvārdus un personas kodus; tāpat paziņot arī par jebkurām izmaiņām iemitināto (deklarēto) personu sarakstā, lai arī šajā gadījumā, pamatojoties uz korektiem datiem, varētu sagatavot korektus apsaimniekošanas rēķinus.

Informāciju sagatavoja
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Uz augšu